Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους του ν.2472/97, αποκλειστικά από την Εταιρεία και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών, την αποστολή στον οριζόμενο από τον Χρήστη ως παραλήπτη. Ο Χρήστης δίνει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο γίνεται χρήση τους από τις εταιρείες μεταφοράς των προϊόντων. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και αποδέχεστε τη χρήση του email σας με σκοπό την αποστολή σε σας διαφημιστικού υλικού, newsletter και προσφορών, και Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email contact@ankojewlry.com Τα τηρούμενα στοιχεία των Πελατών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.